വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവിന്റെ  തിരുനാൾ  2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ

 

 

 

വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവിന്റെ  തിരുനാൾ  2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ 

തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ മാന്നാനം ആശ്രമ ദൈവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവിന്റെ  തിരുനാൾ   2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ