ഓശാന ഞായർ

ഫാത്തിമമാതാ കപ്പേളയിൽ നിന്നും ആശ്രമദൈവാലയത്തിലേക്ക് നടന്ന കുരുത്തോല പ്രദിക്ഷണം

ഓശാന ഞായർ ഏപ്രിൽ 10, 2022

ഓശാന ഞായർ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാ മാത്യൂസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ (പ്രിയോർ)കാർമ്മികത്വം നൽകുന്നു.

Rev. Fr. Mathews Chackalackal CMI, Presenting Memento

Fr. Mathews Chackalackal, Prior of St. Joseph’s Monastery and director of St.Kuriakose Elias Chavara Pilgrim Centre, Mannanam, presenting memento to Hon’ble Vice President of India on Jan 3rd, 2022 at Mannanam.