വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ പിതാവിന്റെ സ്വാർഗ്ഗ പ്രാപ്തിയുടെ നൂറ്റിയമ്പതാം വാർഷിക ആചാരണത്തിൻെ ഉദ്ഘാടനം 2020 ജനുവരി 3 ന്

 ചാവറ പിതാവിൻെ മോഷപ്രാപ്തിയുടെ 150 )൦ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉത്‌ഘാടാന 2020 ജനുവരി 3 ന് നടത്തപ്പെ.