മാന്നാനം സെൻറ് ;ചാവറ റിട്രീറ്റ് സെന്ററിൽ എല്ലാ മാസവും താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം മാസത്തിലെ നാലാം ഞായർ ആരംഭിച്ചു വ്യാഴാഴ്ച അവസാനിക്കുന്നു . 2024 retreat dates Jan. 28 to Feb 1, Feb. 25 to Feb.29, Mar.17 to Mar. 21, April 28 to May 2, May 26 to May 30, June 23 to June 27, July 28 to Aug. 1, Aug. 25 to Aug.29, Sept. 22 to Sept.26, Oct. 27 to Octo.31, Nov.24 to Nov.28, Dec. 15 to Dec.19.

2024 retreat dates Jan. 28 to Feb 1, Feb. 25 to Feb.29, Mar.17 to Mar. 21, April 28 to May 2, May 26 to May 30, June 23 to June 27, July 28 to Aug. 1, Aug. 25 to Aug.29, Sept. 22 to Sept.26, Oct. 27 to Octo.31, Nov.24 to Nov.28, Dec. 15 to Dec.19.

മാന്നാനം ആശ്രമദൈവാലയാങ്കണത്തിൽ സി എം ഐ സ്ഥാപകപിതാക്കന്മാരുടെ സമരണാർത്ഥം തയ്യാറാക്കിയ സ്‌മൃതിമണ്ഡപം സി എം ഐ സഭ പ്രിയോർ ജനറൽ റവ ഡോ തോമസ് ചാത്തംപറമ്പിൽ, വിശുദ്ധ ചാവറപിതാവിന്റെ നാമകരണ വാർഷികദിനമായ നവംബർ 23 നു ആശീർവദിച്ചു

സി എം ഐ സഭാസ്ഥാപന ദ്വിശതാബ്‌ദിയുടെ ദശവത്സര ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം മാന്നാനം ആശ്രമദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് സി എം ഐ സഭയുടെ പ്രിയോർ ജനറൽ റവ ഡോ തോമസ് ചാത്തമ്പറമ്പിൽ, സഭാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ191 ആം വാർഷികദിനമായ മെയ് 11 നു നിർവഹിച്ചു