വിശ്വാസാഭിഷേക ധ്യാനം : മാന്നാനം സെ. ചാവറ റിട്രീറ്റ് സെന്ററിൽ എല്ലാമാസവും നാലാം ഞായർ ആരംഭിക്കുന്നു. 2023 ലെ ധ്യാന തീയ്യതികൾ , April 23 to April 27,    May 28 to June 01,     June 25 to June 29,     July 23 to July 27,    Aug. 27 to Aug. 31,      Sept. 24 to Sept. 28,    Octo. 29 to Nov. 2.    Nov. 26 to Nov.30, Dec. 17 to Dec.21

മാന്നാനം ആശ്രമദൈവാലയാങ്കണത്തിൽ സി എം ഐ സ്ഥാപകപിതാക്കന്മാരുടെ സമരണാർത്ഥം തയ്യാറാക്കിയ സ്‌മൃതിമണ്ഡപം സി എം ഐ സഭ പ്രിയോർ ജനറൽ റവ ഡോ തോമസ് ചാത്തംപറമ്പിൽ, വിശുദ്ധ ചാവറപിതാവിന്റെ നാമകരണ വാർഷികദിനമായ നവംബർ 23 നു ആശീർവദിച്ചു

സി എം ഐ സഭാസ്ഥാപന ദ്വിശതാബ്‌ദിയുടെ ദശവത്സര ജൂബിലി ഉദ്ഘാടനം മാന്നാനം ആശ്രമദൈവാലയത്തിൽ വച്ച് സി എം ഐ സഭയുടെ പ്രിയോർ ജനറൽ റവ ഡോ തോമസ് ചാത്തമ്പറമ്പിൽ, സഭാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ191 ആം വാർഷികദിനമായ മെയ് 11 നു നിർവഹിച്ചു