തിരുനാൾ നോട്ടീസ്

മാന്നാനം: വിശുദ്ധ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറപിതാവിൻെ തിരുനാൾ 2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ വിവിധ തിരുകർമങ്ങളോടെ സഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നു . ചാവറ പിതാവിൻെ സ്വാർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ 150 )൦ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉത്‌ഘാടാനവും 2020 ജനുവരി 3 ന് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഭാരതസഭയുടെ അഭിമാനവും കേരളസഭയുടെ വളർത്തുപിതാവുമായ വിശുദ്ധ  ചാവറപിതാവിൻെ തിരുനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിതരാകുവാൻ ഏവരെയും മാന്നാനം ആശ്രമ ദൈവാലയത്തിലേക്കു സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു .

Click here to download THIRUNAL NOTICE DEC 2019

 

വിശുദ്ധ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറപിതാവിൻെ സ്വാർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ 150 )൦ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉത്‌ഘാടാനം 2020 ജനുവരി 3 ന്

 

 

 

 

 

വിശുദ്ധകുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറപിതാവിൻെ തിരുനാൾ 2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ വിവിധ തിരുകർമങ്ങളോടെ സഘോഷം കൊണ്ടാടുന്നു . ചാവറ പിതാവിൻെ സ്വാർഗ്ഗപ്രാപ്തിയുടെ 150 )൦ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഔപചാരിക ഉത്‌ഘാടാനവും 2020 ജനുവരി 3 ന് നടത്തപ്പെടുന്നു. ഭാരതസഭയുടെ അഭിമാനവും കേരളസഭയുടെ വളർത്തുപിതാവുമായ വിശുദ്ധ  ചാവറപിതാവിൻെ തിരുനാൾ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിതരാകുവാൻ ഏവരെയും മാന്നാനം ആശ്രമ ദൈവാലയത്തിലേക്കു സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു .

 

 

https://saintchavara.org/uploads/2019/12/notice-newDec.13.pdf

വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവിന്റെ  തിരുനാൾ  2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ

 

 

 

വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവിന്റെ  തിരുനാൾ  2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ 

തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ മാന്നാനം ആശ്രമ ദൈവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിയാക്കോസ് ഏലിയാസ് പിതാവിന്റെ  തിരുനാൾ   2019 ഡിസംബർ 26 വ്യാഴം മുതൽ 2020 ജനുവരി 3 വെള്ളി വരെ